องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
ประชาสัมพันธ์การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระได้ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนชำระภาษีในปีใด ให้ผู้เสียภาษียื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด) ภายในเดือนเมษายนของปี
ข้อ 3 การผ่อนชำระภาษี ให้แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
          (1) งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนเมษายนของปี
          (2) งวดที่สอง ชำระภายในเดือนพฤษภาคมของปี
          (3) งวดที่สาม ชำระภายในเดือนมิถุนายนของปี
 
หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด
 
กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

31 มี.ค. 65 117