องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กองคลัง

นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-9400906

นางสาวไรฝน อยู่สืบเชื้อ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนิตย์รดี จ้อยโถ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวพัชนี จ่างูเหลือม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายทศพร อยู่กิ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางอณัศยา ถวิลสุวรรณวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางจริยา เกาะม่วงหมู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี