องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
วัด/โรงเรียน

 

การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
2. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนโตนดพิทยาคม

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด  ของ อบต.โตนด
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง  ของ อบต.โตนด

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา   จำนวน   3   แห่ง

1. วัดโตนด
2. วัดด่านทองหลาง
3. วัดด่านเกวียน