องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.084-4166688

นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
084-4166688

นางสาวพนิตตา กิ่งพุดซา
ครู คศ.2


นางสาวกรภัค วีสันเทียะ
ครู คศ.1


นายธนะพงศ์ เกิดผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจริยา รัตนวรนิธิ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก