องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม