องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
หัวหน้าส่วนราชการ

นางศรินยา เดชน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

โทร.087-8704178

นางศรินยา เดชน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

โทร.087-8704178

นางนพภา ยอพันดุง
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.090-2896534

นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.082-9400906

นายดนัย วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.087-8750444


นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.084-4166688

นางสาวนริศรา นันกลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทร.081-0704484