องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมพัฒนา  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสามัคคี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.  พัฒนาแหล่งน้ำ  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
๓.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๔.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๗.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค  สุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
๘.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี