องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
คณะผู้บริหาร


นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง
นายก อบต.โตนด
082-8491556

ร.ต.สุวรรณ พิมพ์ทองหลาง
รองนายก อบต.โตนด
081-8790894

นายอดุลย์ พานอิ่ม
รองนายก อบต.โตนด
083-2642978นางสาวอมรรัตน์ เวชแพทย์
เลขานุการนายก อบต.โตนด
063-8763374