องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
สภาพทั่วไป


ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก    ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  30   มกราคม  พ.ศ. 2539  ต่อมาได้ปรับเป็น อบต. ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน  24  คน   มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 1 คน  มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และที่ทำการตั้งอยู่ถนนสายมิตรภาพ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง     จังหวัดนครราชสีมา


บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1936 หรือประมาณ 600  ปีมาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมีการตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับต้นตาลต้นนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาวเขมรว่า  บ้านตะน๊อต  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2457 มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน


ตราสัญลักษณ์

 

 ขนาดพื้นที่และที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล


 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง  ประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 24  กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลใหม่      ตำบลดอนหวาย  อำเภอโนนสูง
ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลลำมูล    อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลบิง        อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
ตำบลโตนด มีเนื้อที่ทั้งหมด  35.82 ตารางกิโลเมตร จำนวน 22,388  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.02  ของพื้นที่อำเภอโนนสูง   พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน   18,057  ไร่

-   จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,317 ครัวเรือน
-   จำนวนประชากรทั้งหมด 7,695     คน 
แยกเป็น     ชาย    3,714 คน  
              หญิง   3,981  คน


         
       
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมสำหรับที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลใกล้เคียง
การติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะตามสี่แยกถนนภายในตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่าง ๆ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    12   หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน รวม
ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง
1 สะเดาเอน 288  528  581  1,109
2 ด่านทองหลอง  163  251  290  541
3 ด่านเกวียน  247  410  509  919
4 หนองงูเหลือม  162  204  219  423
5 โตนดเก่า  130  256  271  527
6 โตนด  213  383  394  777
7  โตนด  171  308  309  617
8 ทุ่งมน  238  365  404  769
9 ขาม  123  250  251  501
10 ใหม่สะเดาเอน  400  405  420  825
 11  โนนด่าน  72  148  138  286
12 ไผ่สีทอง  110  206  195  401
รวม  2,317  3,714  3,981  7,695

 

 

สภาพภูมิประเทศ


ตำบลโตนดมีสภาพค่อนข้างราบเรียบมีความลาดเทเล็กน้อยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ  164 เมตร อยู่ตามแนวตอนกลางของตำบล จากด้านแนวเหนือใต้มีเนินสูงจากระดับน้ำทะเล     6   แห่ง  คือสูงจากระดับน้ำทะเล   167  เมตรมีอยู่ 2  แห่ง  สูงกว่า  170  เมตร  มีอยู่  2  แห่ง สูง 174  เมตร มีอยู่  1  แห่ง  ลักษณะความลาดเทจะเริ่มจากแนวตะวันตกมาตอนกลางของตำบลและตะวันออกมาตอนกลางของตำบลโดยลักษณะการลาดเทมีประมาณ 0 - 3 %