องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เส้นทางคมนาคม    
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2   ถนนมิตรภาพ  นครราชสีมา – ขอนแก่น ผ่านหมู่ที่ 10,4,8
2. ถนนโยธาธิการจังหวัดสายเชื่อม ถนนมิตรภาพเป็นลาดยางผ่านบ้านทุ่งมน บ้านโตนด บ้านโนนมันเทศ    ตำบลลำมูล  และเชื่อมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครราชสีมา
3. ถนนติดต่อกันภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง   ประชาชนอาศัยรถประจำทาง  รถปิกอัพ   รถจักยานยนต์ในการติดต่อ   กับอำเภอและจังหวัด


การไฟฟ้า
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  จำนวน  12  หมู่บ้าน      


การประปา
-  ประปาหมู่บ้าน   จำนวน  4  แห่ง    ( มีน้ำประปาใช้ครบ  12 หมู่ )


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  พื้นที่ป่า    ไม่มี
-  แร่ธาตุ     เกลือ


อุณหภูมิและความชื้น
          อุณหภูมิขึ้นอยู่กับสภาพทางธรรมชาติโดยอุณหภูมิจะสูงในช่วงเดือนเมษายน -สิงหาคม
เฉลี่ย 38–40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะต่ำสุดในระหว่างเดือนธันวาคม  - มกราคม ของทุกปี  เฉลี่ย
10 - 15 องศาเซลเซียสความชื้นจะมีมากในระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปีเนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝน

 


แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านตามหมู่บ้านจะมีสระหรือบึงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค มี บึง
สะเดาเอน หมู่ที่ 1 บึงหนองปรือ หมู่ที่ 3 และสระน้ำบ้านโตนด หมู่ที่ 6 ซึ่งไม่เพียงพอที่นำมาใช้ทำการเกษตรด้านต่างๆในฤดูแล้ง

-   ข้อมูลกลุ่มชุดดิน    ในตำบลโตนดประกอบด้วยชุดดิน  6  ชุดดังนี้                

1. ดินชุดพิมาย (4) มีประมาณ  70 %  ของพื้นทั้งหมดของตำบล
2. ดินชุดกุลาร้องไห้ (25)                   มีประมาณ    3 %  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล
3. ดินชุดกุลาร้องไห้ (26)     มีประมาณ    5 %  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล
4. ดินชุดเพ็ญ  ( 38)   มีประมาณ    3 %  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล
5. ดินชุดโคราช (40)    มีประมาณ    4 %  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล
6. ดินชุดน้ำพอง  (44)      มีประมาณ  1.5 % ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

 

พื้นที่/สภาพการถือครอง

 

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่การเกษตร

จำแนกพื้นที่เป็น (ไร่)
นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก ทุ่งหญ้า อื่น ๆ
1 สะเดาเอน 3,285 2,892 2,892 40 80 - 10  - -
2 ด่านทองหลอง 3,183 2,700 2,645 - 55 - -  - -
3 ด่านเกวียน 2,884 2,450 2,390 - 50 - 10  - -
4 หนองงูเหลือม 990 615 259 - 20 -    - -
5 โตนดเก่า  1,832  1,437  1,412  -  25  -    -  -
6 โตนด 1,934 1,553 1,529 - 24 -    - -
7 โตนด  1,742  1,333  1,293  -  40  -    -  -
8 ทุ่งมน 1,536 1,148 1.138 - 10 -    - -
9 ขาม  1,517  1,391  1.136  -  45  - 10  -  -
10 ใหม่สะเดาเอน  2,077  1.658  1,482  80 97  -  9  -  -
11 โนนด่าน  850  550  524  30  -  -  -  -  -
12 ไผ่สีทอง  555  300  272  -  88  -  -  -  -
รวม  22,388  18,057 17,368  150 500 -  39 -  4,331