องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบล


          องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก    ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  30   มกราคม  พ.ศ. 2539  ต่อมาได้ปรับเป็น อบต. ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน  24  คน   มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 1 คน  มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และที่ทำการตั้งอยู่ถนนสายมิตรภาพ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง     จังหวัดนครราชสีมา


          บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1936 หรือประมาณ 600  ปีมาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมีการตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับต้นตาลต้นนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาวเขมรว่า  บ้านตะน๊อต  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2457 มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบันตราสัญลักษณ์

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด