องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
นโยบายการบริหารงาน

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง

แถลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่  ๑  ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

-------------------------------------------------------------------


เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

 

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) ๐๐๐๒/ว๒๒๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ท่านประธานสภาที่เคารพ

                กระผม นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลโตนดเป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนดังนี้

 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง ปรับปรุงพัฒนาถนนที่ใช้ในการเดินทางไปประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตรและใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น ให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

        ๑.๒ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

        ๑.๓ พัฒนาบริเวณบึงน้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และที่พักผ่อนหย่อยใจอย่างเหมาะสม

        ๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน หมู่บ้าน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ แหล่งเก็บน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

 

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

        ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชน,หมู่บ้าน ให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข

        ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล

        ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

        ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย

        ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น

        ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมกานดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

        ๒.๗ สนับสุนนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

        ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

        ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในตำบลให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ

        ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดี

        ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

        ๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

        ๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

        ๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย

        ๓.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร

        ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

 

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

        ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืน

        ๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพและประสิทธิพล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ประเทศ

        ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

        ๔.๔ จัดพัฒนาบุคลากร จัดขบวนการพัฒนาบุคลากรและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ประเทศ  ในองค์กรทุกคนทุกกองให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

        ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจ

        ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

 

๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

        ๕.๒ ทะนุบำรุงด้านศาสนา ในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน

        ๕.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

 

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ผักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

        ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

        ๖.๓ ดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

        ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

        ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๖.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษต่างๆ

 

                ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลโตนดด้านหลักๆ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์กรส่วนตำบลโตนด มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลโตนด ทั้งนั้น เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมา

 

                ดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกันรวมทั้งร่วมกันสรรหา  คำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในตำบลและพวกเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรวมเป็นที่ตั้ง  เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อนำพามาสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลโตนดรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ

    “ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน”

*********************************************************