องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
หมู่บ้านในเขต อบต.

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    12   หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 สะเดาเอน
2 ด่านทองหลอง
3 ด่านเกวียน
4 หนองงูเหลือม
5 โตนดเก่า
6 โตนด
7 โตนด
8 ทุ่งมน
9 ขาม
10 ใหม่สะเดาเอน
11 โนนด่าน
12 ไผ่สีทอง