องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
สมาชิกสภา อบต.

นายไกรสร คำไทยกลาง
ประธานสภา อบต.โตนด
092-4810774

นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน
รองประธานสภา อบต.โตนด
095-6167254

-
เลขานุการสภา อบต.โตนด


นายสงวน สร้างกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
087-2588315

นางสาวธารารัตน์ สื่อกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
098-5933430

นายจิรพัฒน์ กริ่งกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
089-5793895

นายสิทธิชัย ฉนำกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
087-2607199

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
089-7228944

นายวิโรจน์ โชติกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
080-0015621

นายสมสง่า กิติอาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
062-3737090

นายเอกลักษณ์ ศิริรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
087-3123356

นางแสงจันทร์ หลอกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
081-0650033

นายฉลอง เฉียงกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
087-2490803