องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
2. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
3. โรงเรียนบ้านโตนด

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนโตนดพิทยาคม

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด  ของ อบต.โตนด
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง  ของ อบต.โตนด

สถาบันและองค์กรทางศาสนา   จำนวน   3   แห่ง

1. วัดโตนด
2. วัดด่านทองหลาง
3. วัดด่านเกวียน

 

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโตนด
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ต้นแบบ) บ้านด่านทองหลาง  จำนวน  1 แห่ง

 

มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น  จำนวน  421  คน
-  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 157 คน
-  กลุ่มศูนย์ผลิตข้าวชุมชน จำนวน 25
-  กลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูป จำนวน 60 คน
-  กลุ่มอาชีพบ้านด่านทองหลาง จำนวน 60 คน
-  กลุ่มประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด จำนวน 420 คน
-  กลุ่มอาชีพบ้านใหม่สะเดาเอน