องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข้อมูลประชากร

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    12   หมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน รวม
ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง
1 สะเดาเอน 310 532 575  1,098
2 ด่านทองหลอง 175 258 290 548
3 ด่านเกวียน 271 397 496 893
4 หนองงูเหลือม 175 186 213 399
5 โตนดเก่า 144 253 259 512
6 โตนด 232 371 402 773
7 โตนด 180 297 307 604
8 ทุ่งมน 255 351 396 747
9 ขาม 134 245 263 508
10 ใหม่สะเดาเอน 451 409 440 849
 11  โนนด่าน 86 143 136 279
12 ไผ่สีทอง 120 225 207 432
รวม 2,533  3,658  3,984  7,642

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564