องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข้อมูลประชากร

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    12   หมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน รวม
ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง
1 สะเดาเอน 316 531 572 1085
2 ด่านทองหลอง 175 254 284 538
3 ด่านเกวียน 280 399 503 902
4 หนองงูเหลือม 179 189 216 405
5 โตนดเก่า 144 249 253 502
6 โตนด 237 365 394 759
7 โตนด 180 295 308 603
8 ทุ่งมน 260 349 397 746
9 ขาม 137 243 263 506
10 ใหม่สะเดาเอน 460 416 436 852
 11 โนนด่าน 87 137 133 270
12 ไผ่สีทอง 121 229 210 439
รวม 2,576 3,638 3,969 7,607

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565