องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
สำนักปลัด อบต.

นางนพภา ยอพันดุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.090-2896534

นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกรรณิกา ศรีอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางณัฐรินีย์ ไชยโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางแสงจันทร์ พยัพกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภณ วงศ์ธรรมะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางปิยะพร อารีรมย์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวกนกศรี ศรีทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรศักดิ์ ตะกรุดเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายฉลองชัย เสนกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวมัณฑิกา เพียรงูเหลือม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายศรวัสย์ ชมสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายสมุห์ ปลั่งกลาง
พนักงานขับรถ


นายไชยยา พรมธิดา
คนงานทั่วไป


นางสาวกล่อมจิต คาบงูเหลือม
คนงานทั่วไป


นายธนวัฒน์ ยันพิมาย
นักการภารโรง