องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การลดขั้นตอนกระบวนงาน
คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน  

6 ส.ค. 64 172