องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
บริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลารับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวพัชนี  จ่างูเหลือม  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2. นางสาวอณัศยา  ถวิลสุวรรณวัง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

18 ม.ค. 59 49