องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง

           ด้วยจังหวัดครราชสีมาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต   และความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและผลเสียหายที่เกิดจากทุจริตและประพฤติมิชอบ   

          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าเรียนรู้เยี่ยมชมและใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง ได้ที่ 

https://acm.nacc.go.th/

https://virtual-acm.nacc.go.th/แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 ส.ค. 66 29