องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี(2564-2566)  

21 เม.ย. 66 118