องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566

            ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

ภายในกำหนด คือ ตั้งแต่เดือน  มกราคม-มีนาคม 2566

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  อบต.โตนด  

        หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในกำหนดหรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง 

จะต้องเสียเงินเพิ่ม

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

22 ธ.ค. 65 89