องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญประชาชนตำบลโตนด  หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  

เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ประจำปี 2565   

ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylb67g

2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

9 มี.ค. 65 65