องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กิจการสภา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี งปม 2564 ครั้งที่2/2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

24 ส.ค. 64 73