องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ประกาศ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สำนัก/กอง  

10 ส.ค. 64 127