องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ประกาศ อบต. เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

6 ส.ค. 64 137