องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

28 มิ.ย. 62 57