องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
บริการประชาชน
ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน

 

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นายดนัย  วิชัยวัฒนา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางสาวกันยกร  พันธุ์ดี  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

3. นายวาทิตต์  จิตรศาสตร์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

23 ม.ค. 59 50