องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
บริการประชาชน
ขั้นตอนกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวพัชนี   จ่างูเหลือม  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2. นางแสงจันทร์   พยัพกลาง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

19 ม.ค. 59 87