องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
บริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ

 

 

ผู้รับผิดชอบ

1. นางกรรณิการ์  ศรีอินทร์   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

18 ม.ค. 59 69