องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
กิจการสภา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี งปม 2563 ครั้งที่2/2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

3 ส.ค. 63 54