องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

 

ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

 

                    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

 

                    - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

 

                    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

 

                    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)

 

                    - ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

 

                    - ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

 

                    - ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)?

 

                    - ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท

 

                    - ระบบกรมกิจการเด็กแรกเกิดและเยาวชน

 

                    - ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

 

                    - ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและศูนย์พีฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                    - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

16 พ.ย. 65 99