องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565

          วันพฤหัสบดีที่  24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  โดยนายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด21 เม.ย. 65 193