องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 25637 ส.ค. 63 138