องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อบต.โตนด แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2878/2563 ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

13 ก.ค. 63 59