องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า  ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้  ตามมาตรา42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

26 เม.ย. 66 31