องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566  

21 เม.ย. 66 112