องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.การดำเนินการตามนโยบายด้านการบรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2566  

21 เม.ย. 66 125