องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.การดำเนินการนโยบายด้านการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี2566  

21 เม.ย. 66 124