องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลโตนด หรือผู้มาติดต่องาน อบต.โตนด เข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

คลิกที่ลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylb67g

 

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

18 เม.ย. 66 94