องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
นศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
          องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โดยนายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีสมาชิกสภา อบต. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,หัวหน้าหน่วยราชการ และอสม. เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศรีโตนด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

29 เม.ย. 65 62