องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7.นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด มีการดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

26 เม.ย. 65 68