องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.นโยบายด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

ในปีงบประมาณ 2565  ไม่มีการโอนย้าย  และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด    

26 เม.ย. 65 63